Wichita Thunder

CHL | Ice Hockey
Allen Americans at Wichita Thunder
26 Oct 00:05 GMT
CHL | Ice Hockey
Wichita Thunder at Tulsa Oilers
26 Oct 21:05 GMT
CHL | Ice Hockey
Tulsa Oilers at Wichita Thunder
30 Oct 00:05 GMT
CHL | Ice Hockey
Missouri Mavericks at Wichita Thunder
02 Nov 00:05 GMT
CHL | Ice Hockey
Wichita Thunder at Tulsa Oilers
02 Nov 22:05 GMT
CHL | Ice Hockey
Rapid City Rush at Wichita Thunder
08 Nov 01:05 GMT
CHL | Ice Hockey
Missouri Mavericks at Wichita Thunder
09 Nov 23:05 GMT
CHL | Ice Hockey
Wichita Thunder at Rapid City Rush
12 Nov 01:35 GMT
CHL | Ice Hockey
Allen Americans at Wichita Thunder
16 Nov 01:05 GMT
CHL | Ice Hockey
Missouri Mavericks at Wichita Thunder
23 Nov 01:05 GMT
CHL | Ice Hockey
Wichita Thunder at Tulsa Oilers
23 Nov 22:05 GMT
CHL | Ice Hockey
Quad City Mallards at Wichita Thunder
27 Nov 01:05 GMT
CHL | Ice Hockey
Wichita Thunder at Missouri Mavericks
29 Nov 01:05 GMT
CHL | Ice Hockey
Allen Americans at Wichita Thunder
30 Nov 01:05 GMT
CHL | Ice Hockey
Tulsa Oilers at Wichita Thunder
30 Nov 23:05 GMT
CHL | Ice Hockey
Wichita Thunder at Brampton Beast
04 Dec 16:00 GMT
CHL | Ice Hockey
Wichita Thunder at Brampton Beast
06 Dec 00:30 GMT
CHL | Ice Hockey
Wichita Thunder at Brampton Beast
07 Dec 19:00 GMT
CHL | Ice Hockey
Quad City Mallards at Wichita Thunder
13 Dec 01:05 GMT
CHL | Ice Hockey
Rapid City Rush at Wichita Thunder
14 Dec 01:05 GMT
CHL | Ice Hockey
Wichita Thunder at Tulsa Oilers
18 Dec 01:05 GMT
CHL | Ice Hockey
Wichita Thunder at Allen Americans
20 Dec 01:05 GMT
CHL | Ice Hockey
Rapid City Rush at Wichita Thunder
21 Dec 01:05 GMT
CHL | Ice Hockey
Rapid City Rush at Wichita Thunder
21 Dec 23:05 GMT
CHL | Ice Hockey
Allen Americans at Wichita Thunder
28 Dec 01:05 GMT
CHL | Ice Hockey
Missouri Mavericks at Wichita Thunder
31 Dec 01:05 GMT
CHL | Ice Hockey
Wichita Thunder at Missouri Mavericks
01 Jan 01:05 GMT
CHL | Ice Hockey
Quad City Mallards at Wichita Thunder
04 Jan 01:05 GMT
CHL | Ice Hockey
Wichita Thunder at Allen Americans
04 Jan 22:05 GMT
CHL | Ice Hockey
Wichita Thunder at Tulsa Oilers
06 Jan 01:05 GMT
CHL | Ice Hockey
Wichita Thunder at Missouri Mavericks
08 Jan 22:05 GMT
CHL | Ice Hockey
Wichita Thunder at Quad City Mallards
10 Jan 01:05 GMT
CHL | Ice Hockey
Brampton Beast at Wichita Thunder
11 Jan 01:05 GMT
CHL | Ice Hockey
Brampton Beast at Wichita Thunder
11 Jan 23:05 GMT
CHL | Ice Hockey
Wichita Thunder at Allen Americans
12 Jan 01:05 GMT
CHL | Ice Hockey
Wichita Thunder at Allen Americans
17 Jan 01:05 GMT
CHL | Ice Hockey
Wichita Thunder at Allen Americans
18 Jan 01:05 GMT
CHL | Ice Hockey
Wichita Thunder at Rapid City Rush
21 Jan 01:35 GMT
CHL | Ice Hockey
Wichita Thunder at Rapid City Rush
24 Jan 02:05 GMT
CHL | Ice Hockey
Wichita Thunder at Rapid City Rush
25 Jan 02:05 GMT
CHL | Ice Hockey
Wichita Thunder at Quad City Mallards
29 Jan 01:05 GMT
CHL | Ice Hockey
Quad City Mallards at Wichita Thunder
31 Jan 01:05 GMT
CHL | Ice Hockey
Wichita Thunder at Missouri Mavericks
01 Feb 01:05 GMT
CHL | Ice Hockey
Missouri Mavericks at Wichita Thunder
14 Feb 01:05 GMT
CHL | Ice Hockey
Wichita Thunder at Allen Americans
15 Feb 01:05 GMT
CHL | Ice Hockey
Allen Americans at Wichita Thunder
15 Feb 23:05 GMT
CHL | Ice Hockey
Rapid City Rush at Wichita Thunder
21 Feb 01:05 GMT
CHL | Ice Hockey
Tulsa Oilers at Wichita Thunder
22 Feb 01:05 GMT
CHL | Ice Hockey
Brampton Beast at Wichita Thunder
28 Feb 01:05 GMT
CHL | Ice Hockey
Allen Americans at Wichita Thunder
01 Mar 23:05 GMT